Bieżące informacje Geografia Informatyka Matematyka Praca w szkole Wycieczki  

 

 

 

Statut szkoły Wychowawstwo Szkolne Koło Caritas Kursy lub uczelnie Moje zajęcia Kontakt  

 

O wychowawstwie O każdym z nas O wychowawcy O wycieczkach klasowych  
         

 

 

 

 

Najbliższe spotkanie z Rodzicami klasy 2D odbędzie się 25 września 2014 r. o godzinie 17.00 w sali 31

 

 

Od czasu, kiedy pracuję w szkole, byłem już wychowawcą czterokrotnie. Pierwsze wychowawstwo objąłem w Zespole Szkół Górniczo-Ekonomicznych w Jaworznie - rocznik 1995 - 1999. Kolejne wychowawstwo otrzymałem już w Gimnazjum nr 1 w Zakopanem - rocznik 2000-2002.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem byłem dwa razy wychowawcą klas z rozszerzeniem matematyczno-geograficznym.
Byli to uczniowie z lat 2006 - 2009 i 2008 - 2011 nauki w szkole.
W przypadku klasy z rocznika 2008 - 2011, byłem wychowawcą jedynie w ostatnim roku ich nauki,
Aktualnie, przewidziano dla mnie wychowawstwo w klasie 1D z rozszerzeniem matematyczno-geograficznym (Rocznik 2013 - 2016).

Przyglądnijmy się kalendarzowi szkolnemu na rok 2014/2015:
Rozpoczynamy naukę w poniedziałek 1 września. Będzie to właściwie okres ciągłej nauki aż do 19 grudnia 2014 r. Wtedy rozpoczną się zimowe ferie świąteczne i potrwają najprawdopodobniej aż do 6 stycznia 2015 r. Wszystko zależy od tego, czy 2 i 5 stycznia będą dyrektorskie dni wolne od nauki. Po drodze będzie jeszcze 1 listopada w sobotę  i 11 listopada we wtorek. Dzień Nauczyciela też przypada we wtorek 14 października.
W roku 2015 będziemy się uczyć aż do ferii, które tym razem wypadną dla województwa małopolskiego najpóźniej, bo od 16 lutego do 1 marca 2015. Uczniowie z województwa mazowieckiego zaczną już ferie 19 stycznia, a z łódzkiego - dwa tygodnie przed nami.
Wiosenna przerwa świąteczna będzie tym razem między 2 kwietnia, a 7 kwietnia 2015 r.
Po tej przerwie obecni maturzyści zakończą rok szkolny 24 kwietnia 2015 r.
Jeśli się nic nie zmieni w stosunku do lat poprzednich, to będziemy mieć I okres do 15 stycznia.

Wolne od nauki będziemy też mieć od 01 do 03 maja 2015 r. Poza tym w dni wyznaczone przez Dyrektora szkoły.
Rok szkolny dla pozostałych uczniów skończy się dopiero 26 czerwca 2015 r.

 

Informacje dla klasy 2D i ich Rodziców:

Terminy spotkań z Rodzicami:

25.09.2014 r.

Omówione zostaną m.in. wstępne informacje o zasadach przeprowadzania nowej matury od roku szkolnego 2015, wyniki ankiety: "Motywacja do nauki", plan wychowawczy dla klasy II, informacje o dzienniku elektronicznym.

27.11.2014 r.

Spotkanie przed klasyfikacją półroczną: przedstawienie bieżącego stanu ocen i informacje o zachowaniu uczniów.

29.01.2014 r.

Omówienie wyników klasyfikacji i zadania dla uczniów na drugie półrocze.

23.04.2014 r.

Spotkanie przed klasyfikacją roczną.

 

Wszystkie spotkania odbędą się w sali geograficznej naszego liceum - sala nr 31.

 

 Podział godzin dla klasy 2D

 Ważny od 29.09.2014 r.

Klasa 2D

Lp

Godziny zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

N

P

S

N

P

S

N

P

S

N

P

S

N

P

S

1

8.00 - 8.45

j. angielski R1 - FŁ, j. angielski R2 - IM, j. angielski R3 - RA, j. angielski R4 - MG, j. angielski P - BŻ

JW

religia

01

 j. angielski R1 - FŁ, j. angielski R2 - IM, j. angielski R3 - RA, j. angielski R4 - MG, j. angielski P - BŻ

AZ

j. polski

17

KM/RO j. niemiecki 18/12

2

8.55 - 9.40

His  - ZG,

j. angielski R1 -FŁ, j. angielski R2 - IM

KM/RO

j. niemiecki 2 grupy

11/12

His 1 SP3 - AG, Historia - ZG,

j. angielski R1 -FŁ, j. angielski R2 - IM, j. angielski P2 - MG,

AZ

j. polski

17

KW

matematyka rozsz.

32

3

9.50 - 10.35

geografia - PZ, His 1 SP 1 - ZG, Biologia 1 - MS, przyroda - ML

WL/CP

wychowanie fizyczne

@

geografia - PZ, His 1 SP 1 - ZG, Biologia 1 - MS, przyroda - ML, j. angielski P2 - BŻ

KW

matematyka rozsz.

32

JW

religia

01

4

10.55 - 11.40

fizyka - ML, biologia 2 - MS, chemia 1 - RD, j. angielski R3 - RA, j. angielski P2 - FŁ

KW

matematyka rozszerz.

32

fizyka - ML, biologia 2 - MS, chemia 1 - RD, j. angielski R3 - RA, j. angielski P2 - FŁ

KW

matematyka rozsz. 32

KW

matematyka rozsz

32

5

11.50 - 12.35

AZ j. polski 17

His 1 Sp3 - AG, Historia - ZG,

j. angielski R1 -FŁ, j. angielski R2 - IM, j. angielski P2 - MG

KW

matematyka rozsz.

32

Historia - ZG,

j. angielski R1 -FŁ, j. angielski R2 - IM, j. angielski P2 - MG,

chemia 2 RD, WOS - ZG, historia 1 SP2 - AG, j. angielski R4 - MG

6

12.45 - 13.30

AZ j. polski 17

fizyka - ML, biologia 2 - MS,

chemia 1 - RD, j. angielski R4 - RA, j. angielski P - FŁ

KW

matematyka rozsz.

32

 chemia 2 RD, WOS - ZG, historia 1 SP2 - AG, j. angielski R4 - MG, j. angielski P1 - IM

WOS - ZG, j. angielski R4 - MG

7

13.40 - 14.25

KW matematyka rozsz. 32

chemia 2 - RD, j. angielski P - IM

WL/CP

wychowanie fizyczne

@

fizyka - ML, biologia 2 - MS, chemia 1 - RD

geografia - PZ, biologia 1 - MS

8

14.15 - 15.15

PZ godz. wychowawcza 31

 chemia 2 - RD, WOS - ZG

j.. angielski R4 - MG, j. angielski P2 - MG

 WL/CP

 wychowanie fizyczne

 @

 

 

 

 

geografia - PZ, biologia 1 - MS

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE ID NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Cel główny: Budowanie więzi wewnątrzszkolnej oraz tworzenie właściwych relacji nauczyciel – uczeń - rodzice.

Nadrzędne cele wychowawcze:
- wszechstronny rozwój osobowości ucznia,
- kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych,
- kształtowanie postaw prozdrowotnych,
- kształtowanie postaw proeuropejskich,
- rozwijanie samodzielności, kreatywności i wrażliwości wychowanków,
- troska o wysoki stopień kultury osobistej, odpowiedzialności za słowa i czyny oraz kształtowanie pozytywnych wzorów dojrzałego funkcjonowania w rodzinie, grupie i społeczeństwie,
- wspieranie uczniów w wyborze dalszej drogi życiowej,
- wychowanie do życia w rodzinie, w której kształtowana jest osobowość dziecka jego poglądy, wzorce i więzi emocjonalne,
- rozbudzanie u młodzieży motywacji do zdobywania wiedzy, podkreślanie jej użyteczności w celu przygotowania młodzieży do życia zawodowego i podejmowania przyszłych decyzji życiowych,
- zapoznawanie młodzieży z jej prawami i obowiązkami wypływającymi z różnych przepisów prawa,
- wzbudzanie szacunku dla tradycji i świąt państwowych.

Metody, techniki i formy pracy:
aktywizujące – wykorzystanie formularzy, ankiet, testów, zdań niedokończonych, kart pracy; praca w grupie, praca indywidualna, praca w zespole klasowym, scenki sytuacyjne, technika grup zadaniowych, dyskusje, pogadanki, burza mózgów.

Tematy godzin wychowawczych do zrealizowania:
1. Sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Wybór samorządu klasowego.
2. Przypomnienie najważniejszych zapisów z dokumentów szkolnych.
3. Kształtowanie nawyków dobrego zachowania. Otoczenie ucznia.
4. O czym mówi mój wygląd? Mowa ciała.
5. Savoir-vivre - kultura stroju i języka.
6. Carpe diem, czyli o kulturze wolnego czasu.
7. Nasze zdrowie zależy od nas samych
8. Co znaczy być patriotą dzisiaj? Kształtowanie własnej postawy życiowej, wierności przekonaniom, umiejętność ich wyrażania.
9. Nie zawsze trzeba mieć za drania tego, co jest innego zdania.
10. Zachowaj dystans kolego!
11. Podsumowanie pracy w I semestrze. Postanowienia i plany na nowy rok.
12. Ustalenie ocen z zachowania na I półrocze.
13. Jak przeciwdziałać depresji.
14. Czy kompleksy utrudniają życie? - Test
15. Opinia i samoocena, a dojrzałość umysłowa i psychiczna
16. Klasowy Dzień Kobiet.
17. Czy potrafię promować własny region?
18. Moja przyszłość we współczesnym świecie.
19. Nasze relacje z Rodzicami w kontekście Dnia Matki i Ojca.
20. Czy we współczesnym świecie potrzebne są autorytety?
21. Moje wady i zalety, przymierzamy się do ustalenia ocen z zachowania.
22-23. Przygotowanie wycieczki klasowej, czyli co jest potrzebne, aby wszystkim było miło?
24-34. Tematy do zrealizowania przez wychowawcę (uwzględniające m.in. zadania poniżej lub proponowane przez uczniów).

Zadania wychowawcze do zrealizowania:
1. Wyjazd klasowy do teatru.
2. Wyjście na jeden z górskich szlaków.
3. Wycieczka klasowa i szkolna dla osób zainteresowanych.
5. Spotkanie z psychologiem - temat do wyboru.

6. Lekcja muzealna.
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE RAMOWYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA I REALIZACJI ROZSZERZEŃ

Zgodnie z nową podstawą programową w szkołach ponadgimnazjalnych w naszej szkole przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym:
1) tylko w zakresie podstawowym - przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa;
2) w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym:
- język polski, język obcy nowożytny, matematyka; uczeń realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony (wymagania szczegółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują także wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu podstawowego);
- historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka; uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym).
3) tylko w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.
Przyjęto zasadę, że obowiązkowe przedmioty ogólnokształcące ujęte w podstawie programowej w zakresie podstawowym (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i wychowania fizycznego) będą realizowanie w klasie I liceum ogólnokształcącego. Przyjęto następujące rozwiązania w liceum ogólnokształcącym:

- uczeń będzie miał obowiązek wyboru od 2 do 4 przedmiotów spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia.
- uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym historii, będzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.
- uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub geografia, będzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.
W naszej szkole język polski i matematyka są realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej.

W klasach 1A i 1D na poziomie rozszerzonym jest realizowana matematyka, a w klasach 1B i 1C - język polski. W drugiej klasie nie będzie już możliwości wybrania rozszerzenia z tych przedmiotów, jeżeli do tej pory były realizowane w zakresie podstawowym.

Jeśli uczeń zdecyduje się w drugiej klasie na 3 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, to nie będzie miał możliwości wybrać np. matematyki, języka angielskiego i informatyki, ponieważ wg rozporządzenia co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia.

Teoretycznie istnieje możliwość wyboru jedynie dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym, np. historii i geografii, ale niezależnie od tego w każdej z klas będzie obowiązkowo rozszerzenie z j. polskiego lub matematyki.

 

 

INFORMACJE WAŻNE DLA MATURZYSTÓW, KTÓRZY ZDAJĄ MATURĘ OD ROKU 2015

 

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września 2014 r., wstępną pisemną deklarację.
Deklaracja musi zawierać:
- nr telefonu;
- adres e-mail;
- wyrażenie zgody lub jej brak na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem.
Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2015 roku. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego 2015 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
Nie ma możliwości rezygnacji z egzaminu i wycofania danych z systemu OBIEG po 7 lutego 2015 r.
Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2014 r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2015 roku.
Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2015 r. Wyjątek stanowią uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.
Laureat i finalista olimpiady może wskazać inny niż ustalony wcześniej w deklaracji przedmiot dodatkowy. Wniosek w tej sprawie składa u Dyrektora najpóźniej do 20 kwietnia 2015 r.
Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:
- w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:
a. język polski
b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
Harmonogram części ustnej zostanie ogłoszony w szkole do 4 marca 2015 r.
- w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
a. język polski
b. matematyka
c. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
- w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego tylko na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
a. biologia
b. chemia
c. filozofia
d. fizyka
e. geografia
f. historia
g. historia muzyki
h. historia sztuki
i. informatyka
j. język łaciński i kultura antyczna
m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
n. język polski
p. matematyka
q. wiedza o społeczeństwie

Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych.
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany
tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.
Ważne!: Jeśli absolwent nie przystąpi do jednego (obojętnie którego wybranego w deklaracji) egzaminu z przedmiotu dodatkowego, nie będzie mógł wziąć udziału w sesji poprawkowej!

Absolwent nie musi zdawać wyłącznie egzaminów z przedmiotów, które miał na rozszerzeniu.

Absolwenci niepełnosprawni, niedostosowani społecznie, posiadający orzeczenie lub niesprawni czasowo, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Zmiany, które będą miały miejsce podczas samego egzaminu:
- będzie tworzony plan sali i uczeń będzie przypisany do miejsca (z uwagi na nadużycia przy okazji poprzednich matur);
- nauczyciel może w trakcie egzaminu przejść po sali w taki sposób, by nie rozpraszać uczniów;
- uczniowie z dysfunkcjami mogą mieć egzamin w sali razem z pozostałymi osobami, poza egzaminem z języka;
- wskazane jest, aby zdający przyniósł na egzamin nie tylko dokument tożsamości, ale także potwierdzenie wyboru przedmiotów na podstawie złożonej deklaracji.
- w części ustnej j. polskiego zdający losuje zadanie egzaminacyjne.
Zmiana! jeśli w szkole zostanie zorganizowana sala z wykorzystaniem komputera, zdający losuje bilet, na którym znajduje się numer zadania oraz hasło do odszyfrowania pliku z treścią zadania egzaminacyjnego;
Jeżeli egzamin jest przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków, zdający losuje kartkę z wydrukowanym zadaniem.
Zdający zapoznaje się z treścią wylosowanego zadania zawierającego tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) i odnoszącego się do niego polecenia i w czasie nie dłuższym niż 15 minut przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi.
10 minut wygłasza odpowiedź monologową na wskazany w zadaniu temat.
Po zakończeniu samodzielnej odpowiedzi 5 minut rozmawia z zespołem egzaminacyjnym. Temat rozmowy dotyczy wylosowanego zadania.

Egzamin ustny z j. obcego jest w niezmienionej formie: trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań. W to wliczony jest czas na zapoznanie się z treścią zadań.
Rozmowa wstępna, to pytania na temat życia i zainteresowań ucznia.
Pierwsze zadanie obejmuje przeprowadzenie rozmowy z osobą egzaminującą.
Drugie zadanie to opis ilustracji z odpowiedzią na 3 pytania zadane przez egzaminatora.
Trzecie zadanie: zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na pytania postawione przez egzaminującego.

Egzaminy dodatkowe trwają 180 minut w jednym ciągu, z wyjątkiem informatyki (210 minut) z półgodzinną przerwą.

Warunki zdania egzaminu:
Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin unieważniono, nie zdał egzaminu maturalnego.
Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe oraz egzaminów zdawanych w drugim języku nauczania. Te egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia.

Unieważnienie egzaminu może się odbyć już na sali egzaminacyjnej, ale też po sprawdzeniu prac przez komisję OKE.


Uczeń przygotowuje się do matury nie na podstawie standardów wymagań egzaminacyjnych, jak to było do tej pory, tylko na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mogą również odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych.

Egzamin maturalny rozpocznie się 4 maja i będzie trwał do 29 maja 2015 r
4 maja 2015 - j. polski
5 maja 2015 - matematyka
Sesja egzaminacyjna z j. polskiego - egzamin ustny: 11-23 maja 2015
Języki obce nowożytne - egzamin ustny: 4-29 maja 2015 r
Przedmioty dodatkowe - egzamin pisemny: 11-22 maja 2015

30 czerwca świadectwa maturalne zostaną przekazane do szkół.

   
   

 

   
   

^ Powrót do początku strony ^

   
         
         

 

® Piotr Zięba